Artur Pyszczuk's blog...

"Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes."
Edsger W. Dijkstra
/home/linux/commands/w/

w - Pokaż kto jest zalogowany i co aktualnie robi

Za pomocą polecenia w możemy otrzymać wiele ciekawych informacji, takich jak np. kto jest zalogowany, jakich procesów jaki użytkownik używa, zawiera się tu także polecenie uptime. Użycie polecenia jest następujące.

$ w [OPCJE] [UŻYTKOWNIK]

Zarówno OPCJE jak i UŻYTKOWNIK są opcjonalne, można ich nie wpisywać i program również się uruchomi. Uruchomienie bez żadnych opcji przedstawia niniejszy rysunek.

Polecenie w
Rys 1. Polecenie w.

Pierwszy wiersz to właściwie polecenie uptime. W następnym wierszu pierwsza kolumna to nazwa użytkownika, następna urządzenie TTY (ang. Teletypewriter), które oznacza plik powiązany ze standardowym wejściem (Terminal). Trzecia kolumna to informacja o zdalnych użytkownikach (na rys. 1 żaden użytkownik nie jest zalogowany zdalnie, na następnym rysunku zostanie to pokazane). Kolejna kolumna to godzina w której nastąpiło zalogowanie. IDLE (IDLE Time) to czas bezużyteczności danego urządzenia. JCPU (JCPU Time) to czas używany przez wszystkie procesy powiązane z urządzeniem TTY. PCPU (PCPU Time) to czas używany przez aktualny proces, którego nazwa znajduje się w polu WHAT.

Może Cię to zdziwić dlaczego aż 8 użytkowników jest zalowanych, skoro sam używam komputera w chwili obecnej. A więc już tłumaczę, ponieważ TTY7 jest powiązane z gnome-session, czyli włączonym trybem graficznym (Gnome), a do systemu właśnie tak się logowałem, jako użytkownik gruby to już mamy wytłumaczenie na jedno z ośmiu. Dlaczego pozostałe? A więc pts/X, gdzie X jest z przedziału <0;4> oznacza pseudo terminal, czyli tę naszą konsolę, którą używamy podczas wpisywania poleceń (jeśli jesteśmy w trybie graficznym - mamy włączone środowisko graficzne, np. Gnome). TTY1 i TTY2 oznaczają, że użytkownik gruby zalogowany jest do systemu, lecz bez trybu graficznego.

Poniżej znajduje się rysunek, na którym (jak już wspomniano) użytkownik połączony jest zdalnie z systemem.

Polecenie w
Rys 2. Polecenie w użytkonik zdalny.

Tak się składa, że na serwerze aktualnie ja jestem tylko zalogowany, tak więc informacje zostały pokazane tylko dla mojego konta.

Aby nie drukować pierwszego wiersza, którego osiągnięcie uzyskuje się używając polecenia uptime musimy użyć opcji -h.

Polecenie w
Rys 3. Bez pierwszego wiersza.

Jeśli nie interesuje nas czas zalogowania, JCPU oraz PCPU to możemy użyć opcji -s.

Polecenie w
Rys 4. Bez czasu logowania, JCPU, PCPU

Aby wyłączyć informowanie czy użytkownik jest zalogowany zdalnie, czy lokalnie używamy opcji -f.

Polecenie w
Rys 5. Bez kolumny "FROM"

Aby wydruk był w starym stylu, używa się opcji -o.

Polecenie w
Rys 6. Old style


Wiecej informacji na temat programu w znajdziesz w podreczniku systemowym man.
Wpisujac w konsoli man w

Zobacz także:


Some rights reserved 2010 - 2015 Artur Pyszczuk

| Strona Główna | Kontakt |